QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH MẪU NƯỚC DẰN

Quy trình lấy mẫu thử Việc lấy mẫu thử tuân theo quy trình nêu tại Thông tư BWM.2/Circ.70/Rev.1, được tóm tắt như sau:

Lấy mẫu nước môi trường (tùy chọn) Để xác định đặc tính của nước môi trường, mẫu được lấy trong quá trình nhận nước dằn vào tàu.

Mẫu có thể được lấy bằng bất kỳ phương tiện thực tế nào, chẳng hạn như sử dụng điểm lấy mẫu VRTB.TI 2 trên đường ống đưa nước vào tàu hoặc lấy trực tiếp tại vùng nước tàu neo đậu.

Việc phân tích chỉ thị (indicative analysis) là đủ để xác định đặc tính của nước môi trường, do đó không yêu cầu thực hiện phân tích chi tiết (detailed analysis) nước dằn được nhận vào tàu.

Lấy mẫu nước dằn xả ra từ tàu Một mẫu nước dằn xả ra từ tàu được lấy sau khi đã áp dụng việc xử lý toàn bộ bằng hệ thống quản lý nước dằn phù hợp với Thông tư BWM.2/Circ.42/Rev.2 “Hướng dẫn sửa đổi về lấy và phân tích mẫu nước dằn để sử dụng thử phù hợp với Công ước BWM và các hướng dẫn của công ước (G2)”. Mẫu này phải đại diện cho toàn bộ việc xả nước dằn từ một két đơn bất kỳ hoặc tổ hợp các két được xả.

Mẫu cần được lấy tại vị trí càng gần với điểm xả ra ngoài tàu càng tốt, và trong suốt quá trình xả nếu thực tế có thể thực hiện được.

Đánh giá sự tuân thủ với Tiêu chuẩn xả D-2 của Công ước BWM Các mẫu tương ứng phải được phân tích để xác nhận là chức năng xử lý nước dằn của hệ thống quản lý nước dằn tàu tuân thủ Tiêu chuẩn D-2. Sử dụng phương pháp phân tích chỉ thị chính xác và tin cậy, các loại kích cỡ sinh vật nêu trong Tiêu chuẩn cần được đánh giá là:

– Sinh vật ≥ 50 μm – Sinh vật ≥ 10 μm và < 50 μm

Phương pháp lấy mẫu và kết quả phân tích phải được lập thành hồ sơ trình cho cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch.

Việc thu thập và phân tích các mẫu đại diện phải độc lập với nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp hệ thống quản lý nước dằn và thỏa mãn yêu cầu của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch